چیکار کنیم؟

در Northmount ما به طور مداوم به دنبال راه های جدید ما می توانیم در کنار جامعه امده است. 

هر چند ماه یک بار ما میزبان یک سرود در Northmount هستیم، این زمانی است که ما گرد هم می اییم و سرود می خونیم، معمولا توسط یک گروه کر هدایت می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد سرود بعدی اواز بازدید کنید.

رویدادهای مختلفی برای سال جدید برنامه ریزی شده است. لطفا برای این رویدادها در وب سایت ما تنظیم و یا اگر شما هر گونه سوال، لطفا ایمیل کشیش توسعه ما، گابریل و او را به شما بازگشت.