سری فعلی

داستان خدا: اکتشاف از طریق کتاب مقدس

کشیش گرگ در حال بررسی داستان های مختلف در کتاب مقدس، از طریق لنز ایدئولوژی های مدرن است.

اخرین پیام

"بابا"

18 ژوئن 2023: مراسم روز پدر

پخش

اخرین موعظه ها