گروه پاپی

نورث مونت هیجان زده است که این گروه فوق العاده از مردان را دعوت کند، که همه انها وزرای عبادت در نیجریه هستند، تا به ما در هدایت عبادت کمک کنند.